Mainostoimisto Keko tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Keko

Yhteystiedot:
Kauppakatu 6 A 2 krs
33200 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Mainostoimisto Keko/ Kirsi Eerikkilä
Kauppakatu 6 A 2 krs
33200 Tampere
040 845 1496
kirsi.eerikkila@mainostoimistokeko.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Mainostoimisto Keko/ Kirsi Eerikkilä
Kauppakatu 6 A 2 krs
33200 Tampere
040 845 1496
kirsi.eerikkila@mainostoimistokeko.fi

2. Rekisteröidyt

– Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakastietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

4. Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

Asiakastiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Sähköpostitse: kirsi.eerikkila@mainostoimistokeko.fi

Tai kirjeitse:
Mainostoimisto Keko
Kauppakatu 6A, 2krs
33200 Tampere

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostoimisto Keon ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.